Menu

นายเทิดภูมิ พันธ์บุญ นิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาเขตบุรีรัมย์ เข้ารับ "รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น"
จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560
โดยมีคณบดีและคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี
Go to top