Menu
คณะทันตแพยศาสตร์ เปิดบริการฟรี
ตรวจ อุด ขูด ถอน ฟันฟรี วันที่ 20 ต.ค. 60 นี้ ณ. คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 10
ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมรับขวัญนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

โดยมีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ พิธีไหว้ครู และ พิธีเทียน ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1

ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Go to top