Menu
คณะทันตแพยศาสตร์ เปิดบริการฟรี
ตรวจ อุด ขูด ถอน ฟันฟรี วันที่ 20 ต.ค. 60 นี้ ณ. คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 10
ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดบริการออกหน่วยทันตกรรมและบริการวิชาการให้กับประชาชน ทั่วไปบริเวณชุมชนวัดจันทร์สุข คลอง 2 อำเภอธัญบุรี จังหวัปทุมธานี เนื่องในวันมหิดล วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560

 

Go to top