โครงสร้างหลักสูตร

คณะการบินและโลจิสติกส์

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดหลักสูตร   โดยมีทั้งหมด 121 หน่วยกิต ดังนี้ 

หมวดวิชาทั่วไป                   30     หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ                  91     หน่วยกิต 

 • กลุ่มวิชาชีพบังคับ        40     หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเอก              33     หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเอกเลือก        12     หน่วยกิต

หมวดเลือกเสรี                    6      หน่วยกิต 

       โดยรายละเอียดและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร สอดคล้องกับ มาตรฐานในระดับสากล ทั้งขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization :ICAO) , สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ,สภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airport Council International : ACI)  ,สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA ) ,องค์กรการบินของสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency :EASA) และเป็นตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งกฎหมายการบินพลเรือนของประเทศไทย  


 แนวทางการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา

 • เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้น (Ramp Service)
 • เจ้าหน้าที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม (Catering Service)
 • เจ้าหน้าที่บริการผู้โดยสาร (Passenger Service)
 • เจ้าหน้าที่สนามบิน (Airport Staffs) เช่น พนักงานขับสะพานเทียบอากาศยาน เจ้าหน้าที่ดับเพลิง-กู้ภัยอากาศยาน เจ้าหน้าที่ป้องกันอันตรายจากนกและสัตว์ภายในสนามบิน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและไปรษณีย์ (Cargo and Mail Service)
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่อากาศยาน (Ramp Safety/Security)
 • เจ้าหน้าที่บริการแก่อากาศยาน (Load Control/Flight operation Service)
 • เจ้าหน้าที่บริการประจำอาคารผู้โดยสารการบินทั่วไป (General Aviation Terminal Service)
 • ตัวแทนบริการภาคพื้น (Representation and Supervision Service)
 • พนักงานอำนวยการบิน (Flight Operation Officer/Flight Dispatcher)
 • เจ้าหน้าที่เติมน้ำมันอากาศยาน
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • พนักงานประจำ (Maintenance Repair Overhaul -MRO)
 • เข้าศึกษาต่อเพื่อสอบเป็นนักบินของสายการบิน
 • อาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจการบินอื่น ๆคณาจารย์ผู้สอน
ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย การบริการ การสร้างรายได้และสิ่งแวดล้อมด้านการบิน ทั้งภายในประเทศ และอาจารย์รับเชิญจากต่างประเทศ และอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงทั้งของสายการบิน และผู้ประกอบการธุรกิจการบินในประเทศไทย รวมทั้งวิทยากรพิเศษจาก องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization-ICAO)  สำนักงานใหญ่ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

 

Please publish modules in offcanvas position.