สภามหาวิทยาลัย/กรรมการ

ดร.ประภากร สมิติ

ดร.ประภากร สมิติ นายกสภา

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปริญญาเอก : ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
 • ปริญญาโท  : รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี  : รัฐประศาสนศาสตร์ Parsons College USA.


ประสบการณ์ทำงาน
 • 2556 – ปัจจุบัน  นายกสภา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 • 2558 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – 2551   ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดชัยนาท


 

รศ.พรชัย เทพปัญญา

รศ.พรชัย เทพปัญญา อุปนายก

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ Detroit University , ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ Inter union local authority, ประเทศเนเธอแลนด์
ประสบการณ์ทำงาน
 • ปัจจุบัน  อุปนายก สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 • ปัจจุบัน  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร, สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
 • 2549-2550 : ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 • 2541-2547 : ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 2537-2539 : ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง


 

รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์

รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • Ph.D, in Leadership and Human Behavior, Alliance International University, U.S.A
 • M.B.A, in Marketing Management, Oklahoma City University, U.S.A
 • B.S.C.E. in Civil Engineering, University of Phillipines
ประสบการณ์ทำงาน
 • กรรมการสภา / อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานบริษัท และกรรมการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
 • ประธาน และกรรมการ บริษัท ริชเรสเตอร์รอง จำกัด
 • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสเทิร์นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ดร.แสงศรี จิยะจันทน์

ดร.แสงศรี จิยะจันทน์ กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา 

 • Ph.D, in Public Administration Ateneo De Davoa University, Philippines
 • ปริญญาโท รัฐประศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รศ.ดร.เอกพร รักความสุข

รศ.ดร.เอกพร รักความสุข กรรมการ

การศึกษา 
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ทำงาน
 • ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2539 – 2540 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • 2535 – 2537 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์
คุณสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

คุณสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปริญญาโท การบัญชี Virginia Polytechnic and State University USA.
 • ปริญญาตรี การบัญชี Virginia Polytechnic and State University USA
ประสบการณ์การทำงาน 
 • ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 • 2558 - ปัจจุบัน คณะกรรมการจรรยาบรรณและประธานกรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบัญชี บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ: บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – 2557 ที่ปรึกษาคณะบริหาร บริษัท ไตรคอร์ เอาท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย)จำกัด บริษัทจัดหางาน ไตรคอร์ จำกัด

 

ดร.จุรีวรรณ มณีแสง

ดร.จุรีวรรณ มณีแสง กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • ค.ด. บริหารการศึกษา ค.ม. การบริหารการพยาบาล
 • ค.บ. (พยาบาลศึกษา กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลขั้นสูงทางอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรวิชาการผดุงครรภ์
 • ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและอนามัย
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2551 - ปัจจุบัน ประธานกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • 2535 - 2550 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยมิชชั่น
 • 2551 - ปัจจุบัน คณบดีพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2538 - 2540 ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยมิชชั่น
 • 2548 - 2551อุปนายกสภาวิทยาลัยมิชชั่น
ผศ.ดร.กุสุมา ผลาพรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา ผลาพรม กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปริญญาเอก Information Systems The University of Sarasota USA
 • ปริญญาโท Finance, Oklahoma City University USA
 • ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2544 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
พ.อ.หญิงพันทิพย์ คติภักดีธรรม

พันเอกหญิงพันทิพย์ คติภักดีธรรม กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • 2558 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2530 – ปัจจุบัน ข้าราชการประจำ กองบัญชาการกองทัพไทย
ศ.(กิตติคุณ)ทพ.วินัย ศิริจิตร

ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) ทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • Fellow of International College of Dentistry International College of Dentistry, USA
 • Master of Science University of Alabama, USACertificate of Oral OncologyUniversity of Alabama, USA
 • Cer tificate of Oral PathologyUniversity of Alabama, USA
 • Certificate of Anatomical Pathology University of Alabama, USA
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ

รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • Ph.D.(Criminal Justice),Rutgers, the State University of New Jersey, U.S.A.
 • ค.ม.(จิตวิทยา),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สค.ม.(อาชญาวิทยา),มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร. พรพิมล กองทิพย์

รศ.ดร. พรพิมล กองทิพย์ กรรมการ

 


 

รศ.อัจฉรา เปรื่องเวทย์

รองศาสตราจารย์ อัจฉรา เปรื่องเวทย์ กรรมการ

รศ. จรินทร์ เทศวานิช

รศ. จรินทร์ เทศวานิช กรรมการ

ดร.เบ็ญจา เตากล่ำ

ดร.เบ็ญจา เตากล่ำ กรรมการ

MAP

วิทยาเขตวัชรพล

วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาเขตบุรีรัมย์

Map

Wacharaphol Campus

Kanchanaburi Campus

Burirum Campus