อธิการบดี/คณบดี

รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
อธิการบดี

อธิการบดี

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษา
 • ปริญญาเอก Leadership and Human Behavior, Aliance International University, U.S.A
 • ปริญญาโท Marketing, Oklahoma University, U.S.A
 • ปริญญาตรี Civil Engineering, University of Phillipines

ประสบการณ์ทำงาน

 • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานบริษัท และกรรมการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
 • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสเทิร์นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธาน และกรรมการ บริษัท ริชเรสเตอร์รอง จำกัด
 • กรรมการสภา / อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณบดี

ศ(กิตติคุณ)ทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์

การศึกษา
 • Fellow of International College of Dentistry International College of Dentistry, USA
 • Master of Science University of Alabama, USACertificate of Oral OncologyUniversity of Alabama, USA
 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ดร.จุรีวรรณ มณีแสง
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล

การศึกษา
 • ปริญญาเอก ค.ด. บริหารการศึกษา
 • ปริญญาโท ค.ม. การบริหารการพยาบาล
 • ปริญญาตรี ค.บ.พยาบาลศึกษา กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มุสิกานนท์
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย

การศึกษา

 • Ph.D. Educational Administration Banasthali University, India 
 • M.S. Agricultural Education University of the Philippines 
 • ปริญญาโท ค.ม.การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ปริญญาตรี กส.บ.พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี

การศึกษา 
 • ปริญญาเอก กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจประสานมิตร 
 • ปริญญาโท กศ.ม.(การวัดผลการศึกษาและจิตวิทยา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจประสานมิตร 
 • ปริญญาตรี วท.บ.(พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย์ดิษสุวรรณ สามพี่น้อง
รักษาการ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์

การศึกษา
 • ปริญญาโท รป.ม.บริหารงานบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ศศ.บ.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

อาจารย์ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์

การศึกษา
 • ปริญญาตรี การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิด
 • ประกาศนียบัตรพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 • ประกาศนียบัตรพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นต้น วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

อาจารย์ดิษสุวรรณ สามพี่น้อง
คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี และบุรีรัมย์

การศึกษา
 • ปริญญาโท รป.ม.บริหารงานบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ศศ.บ.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

อาจารย์ นีรนุช เนื่องวัง
คณบดี คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสศาสตร์

การศึกษา
 • ปริญญาโท บธ.ม สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา
 • ปริญญาตรี บธ.บ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพญ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา
คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี

การศึกษา
 • ปริญญาโท วท.ม.พยาธิวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • ปริญญาตรี วท.บ.สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.รัฐชฎา ฤาแรง
คณบดี คณะนิติศาสตร์

การศึกษา

 • ปริญญาเอก นิติศาสตร์ดุษฎับัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร์
คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตวัชรพล

การศึกษา
 • ปริญญาโท วท.ม.พยาธิวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • ปริญญาตรี วท.บ.สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง วรรณดี แต้โสตถิกุล
คณบดี คณะเภสัชศาสตร์

การศึกษา

 • ปริญญาโท วท.ม. เภสัชวิทยา
 • ปริญญาตรี วท.บ. เภสัชวิทยา

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน