อธิการบดี/ผู้อำนวยการ

รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
อธิการบดี

อธิการบดี

คุณวุฒิการศึกษา

การศึกษา
  • ปริญญาเอก Leadership and Human Behavior, Aliance International University, U.S.A
  • ปริญญาโท Marketing, Oklahoma University, U.S.A
  • ปริญญาตรี Civil Engineering, University of Phillipines

ประสบการณ์ทำงาน

  • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • ประธานบริษัท และกรรมการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
  • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสเทิร์นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • ประธาน และกรรมการ บริษัท ริชเรสเตอร์รอง จำกัด
  • กรรมการสภา / อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ผู้อำนวยการ

อาจารย์นุจรินทร์ ลภัณฑกุล
ผอ.สำนักอธิการบดี
อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์
ผอ.สํานักบริหารทรัพย์สิน กาญจนบุรีและบุรีรัมย์
อาจารย์ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร
ผอ.สำนักวิชาการ
อาจารย์วุฒิชัย วัยวุฒิ
ผอ.สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
รศ.ดร.กัญญามน อินหว่าง
ผอ.สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์พิมพ์ คงขาว
ผอ.สำนักกิจการนิสิต
อาจารย์นราศักดิ์ แม้นสุรางค์
ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

สมัครงาน