สำนักวิชาการ

อ่านต่อ >>>  พิธีมอบเอกสารสำเร็จการศึกษา แก่นิสิต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่านต่อ >>>   "แนะแนวการขอตำแหน่งทางวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์" 17 มิถุนายน 2562

อ่านต่อ >>>  นำของบริจาคและเงินทำบุญไปมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ

อ่านต่อ >>>  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 14

อ่านต่อ >>>  โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์

อ่านต่อไป >>> โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

อ่านต่อ >>>  อบรมเชิงปฏิบัติการ“ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานและความก้าวหน้าของสายการวิชาการ”

อ่านต่อ >>>  วันสถาปนาคณะทันตแพทย์ครบรอบ9ปี"ก้าวต่อไปด้วยใจมุ่งมั้น"

โครงสร้างการบริหาร
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo