สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

**NEW ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมโครงการประเมินเพื่อรับรองวิทยฐานะสถาบันศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม อาคารทันตแพทย์ 1 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ตามที่กฎหมายกำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ระบบประกันคุณภาพจึงเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพของการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้สนองนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น มีผู้อำนวยการสำนักทำหน้าที่รับผิดชอบและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมและให้ความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งกรรมการอีกหลายคณะ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในด้านประกันคุณภาพ
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

» หนังสือ ขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน NEW!!
» กกอ.แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ NEW!!
» มาตรฐานการอุดมศึกษา (ราชกิจจา) NEW!!
» ผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับสถาบัน) ประจำปีการศึกษา 2560 
» คู่มือการเตรียมความพร้อมการรับรองวิทยฐานะ (ม.เวสเทิร์น) 
» กฎกระทรวง-การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน Accreditation 2015 

» นโยบาย หลักการ หลักเกณฑ์ของะบบการรับรองวิทยฐานะสถาบัน Accreditation-Policies 
» คู่มือรับรองวิทยฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน Accreditation Guide for Committee 2015 
» PowerPoint Presentation - QA WTU - มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ระดับสถาบัน) 
» ประกาศจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2560 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2560
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
» คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
» รายชื่อผู้ประเมินภายนอกรอบที่สี่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
» รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสมศ. รอบสี่

    
       » บอร์ดก.ค.ศ.เห็นชอบตั้งผู้แทนอ.ก.ค.ศ.  30/11/2561 อ่านต่อ»
       » ร้อง! ศธ.ให้ทบทวนหลักสูตร หลังพบเนื้อหาบางส่วนลดทอนความเสมอภาคระหว่างเพศ 28/11/2561 อ่านต่อ» 
       » มร.สส.พร้อมรับนศ.ครู ‘รอบ1ทีแคส’มั่นใจได้หัวกะทิเข้าเรียน 28/11/2561 อ่านต่อ»
       » พิษป.ป.ช.วุ่นหนัก ‘ผอ.สมศ.’ ลาออกแล้ว บอร์ดใหญ่จ่อยื่นยกชุด 28/11/2561 อ่านต่อ»

C-IQA ครั้งที่ 2/2561 อ่านต่อ»
สมศ ก้าวสู่ปีที่ 19 อ่านต่อ»
ประชุมอนุกรรมาการฯ ครั้งที่ 12 อ่านต่อ»
การเตรียมความพร้อมวิทยฐานะ อ่านต่อ»
ประชุมสำนักฯ อ่านต่อ»
ประเมินระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ»
การตรวจไขมันในเลือดฯ อ่านต่อ»
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาฯ อ่านต่อ»
เกร็ดความรู้วงจรการบริหารงานคุณภาพ
PDCA  คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ย่อมาจาก 4 คำ ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การดำเนินการให้เหมาะสม) ซึ่งวงจร PDCA สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ เรื่องนับตั้งแต่กิจกรรมส่วนตัว เช่น การปรุงอาหาร การเดินทางไปทำงานในแต่ละวัน การตั้งเป้าหมายชีวิต และการดำเนินงานในระดับบริษัท ซึ่งรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้
P = Plan (ขั้นตอนการวางแผน)
    การวางแผนประมวลข้อมูลสำคัญต่างๆ เพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ 
A = Action (ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสม)
    การตรวจสอบวิเคราะห์ประสิธิภาพการทำงานและตรวจสอบว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
mobile
D = Do (ขั้นตอนการปฏิบัติ)
    การลงมือทำตามแผนที่วางเอาไว้อย่างมีระบบและต่อเนื่อง  
        
C = Check (ขั้นตอนการตรวจสอบ)
    การหาวิธีปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อนำมาวางแผนใหม่เพื่อให้ได้ตรงตามเป้าหมายและคุณภาพงานที่วางไว้
        
ทุกอย่างปรับปรุงได้....ด้วย P-D-C-A

ระบบเครือข่าย

cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo