ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, ปรัชญา : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด, เอกลักษณ์ (Uniqueness) : ร่วมมือกันสร้างสรรค์ ชั้นนำทางปัญญา พัฒนาด้วยเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง, อัตลักษณ์ (Identity) : เป็นปัญญาชน พัฒนาตนดี ปฎิบัติงานมีทักษะ มีสมรรถนะพิเศษ ร่วมมือ สามัคคี 

NEWS & ACTIVITIES

 "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา: การจัดการเรียนการสอน อ่านต่อ>>
การบริการวิชาการแก่สังคม  อ่านต่อ>>
การฝึกการป้องกันอัคคีภัย (หมวดพัฒนานิสิต และอาจารย์) อ่านต่อ>>
 การตรวจเยี่ยมประเมิน IQA อ่านต่อ>>
พัฒนาบุคลากรสำนักประกันฯ อบรมผู้ประเมิน สมศ. อ่านต่อ>> 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, ปรัชญา : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด, เอกลักษณ์ (Uniqueness) : ร่วมมือกันสร้างสรรค์ ชั้นนำทางปัญญา พัฒนาด้วยเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง, อัตลักษณ์ (Identity) : เป็นปัญญาชน พัฒนาตนดี ปฎิบัติงานมีทักษะ มีสมรรถนะพิเศษ ร่วมมือ สามัคคี 
โครงการส่งเสริมคุณภาพงานด้วยวงจร PDCA อ่านต่อ>> 
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โทรศัพท์ 02-5635-252 ต่อ 5029 E-mail : wtu.qa@western.ac.th