สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ข่าวสารสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ประชุมพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 7 วันอังคาร ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561
สำนักวิจัยและบริการวิชาการเข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ อาคารเธียรเตอร์
สำนักวิจัยและบริการวิชาการเข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา วันจันทร์
ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ วัดแจ้งลำหิน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ประชุมพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อ่านต่อ>>>
โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง จังหวัดสุพรรณบุรี อ่านต่อ>>>
โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม จ.กาญจนบุรี อ่านต่อ>>>
สำนักวิจัยและบริการวิชาการเข้าร่วม
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา อ่านต่อ>>>
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัย  ในมนุษย์ อ่านต่อ>>>
 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย       ระดับชาติครั้งที่ 11 อ่านต่อ>>>
การอบรมเชิงปฏิบติการ "การใช้โปรแกรม
Microsoft Excel" อ่านต่อ>>>
การประชุมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 3/2561 อ่านต่อ>>
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั้งที่ 10 อ่านต่อ>>
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั้งที่ 12 อ่านต่อ>>>
"อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์" อ่านต่อ>>
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั้งที่ 8 อ่านต่อ>>>

วารสารวิจัย


วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 
Download
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo