สมัครเรียน

  หลักสูตรปริญญาเอก

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  คุณจินตาภา บัวอุไร
  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
  เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์
  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา
  จังหวัดปทุมธานี 12150

  โทรศัพท์
   080-089-8617
   090-665-7011-13