สมัครเรียน

ปริญญาโท

ต่อยอดแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
                 
  
สมัครเรียน
Our vision

ปริญญาเอก

มีความมุ่งมั่นในการที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นงานวิจัย ส่งเสริมคุณธรรม และความเป็นผู้นำ
สมัครเรียน

GRADUATE SERVICE

ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย M1

ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย M1

ห้องปฎิบัติงานอาจารย์

ห้องปฎิบัติงานอาจารย์

ห้องประชุม M2

ห้องประชุม M2

ห้องปฏิบัติงานอาจารย์

ห้องปฏิบัติงานอาจารย์

ห้องประชุม M3

ห้องประชุม M3

ห้องปฏิบัติงานอาจารย์

ห้องปฏิบัติงานอาจารย์

ห้องปฏิบัติงานอาจารย์

ห้องปฏิบัติงานอาจารย์

ห้องบริการบัณฑิต

ห้องบริการบัณฑิต

ดร.ประภากร  สมิติ
สารจากนายกสภา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ในนามของสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่าน ที่ได้เข้ารับประทานปริญยาบัตร ในปีการศึกษา 2559  การสำเร็จการสึกษาในครั้งนี้ เป็นความวิริยะ อุสาหะของท่านที่ควรค่าต่อการภาคภูมิใจ นับเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ครอบครัว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ที่ท่านได้รับจากสถาบันแห่งนี้ จำนำพาให้ท่านดำเนินชีวิตได้อย่างมีสติควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็น "บัณฑิต"ซึ่งหมายถึง ผู้มีปัญญา อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หน่วยงานที่สังกัด ชุมชน สังคมและประเทศชาติสืบไป

รศ.ดร.จริศักดิ์  จิยะจันทน์
สารจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับดุษฎีบัฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน ที่ใช้ความวิริยะ อุสาหะ ทุมเททั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา และเวลาในการศึกษาความรู้ และประสบการณ์จนสำเร็จการศึกษาและได้เข้ารับปรัทานปริญยาบัตรในครั้งนี้  การสำเร็จการศึกษาถือบันไดชั้นแรกแห่งอนาคต เป็นเครื่องหมายความมานะ พยายาม และเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่า ที่จะนำไปสู่ความสุขความเจริญ ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง และครอบครัว  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้เห็นบัณฑิตที่ได้รับการหล่อหลอมให้มีศักยภาพในทุกด้านจากมหาวิทยาลัย ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติด้วยการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นแห่งนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต จนประสบผลสำเร็จดังความตั้งใจของมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.จิรพล  จิยะจันทน์
สารจากรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้สำเร็จการศึกษา หวังว่าในการเรียนรู้ การสละเวลามาศึกษาในรั้วของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น นั้น ท่านสามารถนำมาใช้ชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี ในการจบการศึกษาในระดับต่างๆนั้น ทุกท่านได้มีความเพียรพยายาม ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการก้าวเข้าสู่ยุคที่ทันสมัย และสามารถนำไปปรับใช้ในภายภาคหน้าและหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี การสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ตนเอง และครอบครัว หวังเป็นอย่างยิิ่งว่าองค์ความรู้ที่ท่านได้รับจากสถาบัน จะนำพาให้ท่านดำเนินชีวิตได้อย่างมีสติและปัญญา  อันต่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติสืบไป

WTU

Western University