Menu

ขั้นตอนการสมัครเรียน รอบรับตรง กลุ่มวิทยาศาสตร์-สุขภาพ ปี 2560

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์


1. กรอกข้อมูล ใบสมัครเข้าศึกษา, ใบขึ้นทะเบียนนิสิต และ สัญญาการเข้าศึกษา ให้เรียบร้อย หรือ สมัครออนไลน์


2. เมื่อกรอกข้อมูลและส่งใบสมัครแล้วให้ ดาวน์โหลดใบนำฝาก เพื่อชำระค่าสมัคร จำนวนเงิน 500 บาท ที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือนำมาชำระที่ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล


3. กำหนดวันสอบคัดเลือก สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

 

 ดาวน์โหลดรายละเอียด


4. มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นิสิตชำระค่าใช้จ่ายดังนี้ 

ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตและค่าเรียนปรับพื้นฐานทุกคณะ 

- งวดที่ 1 จำนวน 5,000 บาท แบบฟอร์มชำระงวดที่ 1

คณะเทคนิคการแพทย์ 
- งวดที่ 2 จำนวน 10,000 บาท แบบฟอร์มชำระงวดที่ 2
- งวดที่ 3 จำนวน   7,500 บาท แบบฟอร์มชำระงวดที่ 3
คณะพยาบาลศาสตร์ 
- งวดที่ 2 จำนวน 13,500 บาท แบบฟอร์มชำระงวดที่ 2
- งวดที่ 3 จำนวน 10,000 บาท แบบฟอร์มชำระงวดที่ 3
- งวดที่ 4 จำนวน 10,000 บาท แบบฟอร์มชำระงวดที่ 4
- แบบฟอร์มชำระเงิน เฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล เท่านั้น ดาวน์โหลด
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

- งวดที่ 2 จำนวน   3,500 บาท แบบฟอร์มชำระงวดที่ 2


5. จัดเตรียมเอกสารมายื่นในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ชุด 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา 1 ชุด
- ใบรายงานผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
- ใบนำฝาก(payin slip)ชำระค่าสมัคร 500 บาท 
- ค่าขึ้นทะเบียนนิสิตและค่าเรียนปรับพื้นฐาน งวดที่ 1 จำนวน 5,000 บาท โดยจะคืนเงินให้นิสิต ในกรณีที่ไม่ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

 หมายเหตุ! นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. หรือ กรอ.) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจาก กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานั้น กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กําหนดให้กู้ยืมเงินค่าลงทะเบียนดังนี้

- คณะเทคนิคการแพทย์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ สามารถกู้ยืมกองทุนได้ปีละ ไม่เกิน 90,000 บาทต่อปี
- คณะนิติศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถกู้ยืมกองทุนได้ปีละไม่เกิน 60,000 บาทต่อปี

1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ให้การรับรอง ให้การรับรอง จบสาย วิทย์-คณิต มีผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป.

2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลเว้นแต่กรณีโทษนั้น เกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

3.ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคอาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี

3.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders)โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึง ปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

3.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่าง ถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการ ศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

        3.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

        3.4. มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

        3.5. มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ

              3.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว

              3.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า ๖/๑๒ หรือ ๒๐/๔๐

        3.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ

              3.6.1 มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ ๕๐๐-๒,๐๐๐ เฮิรตซ์ หรือ สูงกว่า ๔๐ เดชิเบล ของหูทั้ง ๒ ข้าง

            3.6.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า ๖/๑๒ หรือ ๒๐/๔๐ 

3.7 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

ประมาณการศึกษาตลอดหลักสูตร ( 4 ปี) รวมเป็นเงิน 480,000 บาท

1. ค่าสมัคร 500 บาท

2. ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 3,500 บาท

3.ค่าลงทะเบียนเสริมพื้นฐาน 19,000 บาท

 

มหาวิทยาลัยได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ การศึกษาตลอดหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 480,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นิสิตแบ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 60,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

นิสิตต้องชำระรายการ 1+2+3 รวมเป็นเงิน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ กรอ.) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้นิสิตติดต่อและดำเนินการต่องานกองทุนของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในสาขาเทคนิคการแพทย์ กอนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กำหนดให้กู้ได้ไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 26,400 บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ต่อปี)

 

ประมาณการตลอดหลักสูตร ( 4 ปี) รวมเป็นเงิน 680,000 บาท

1. ค่าสมัคร 500 บาท

2. ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 3,500 บาท

3. ค่าลงทะเบียนเสริมพื้นฐาน 35,000 บาท

มหาวิทยาลัยได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อ การศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจำนวนเงิน 680,000 บาท (ปีละ 170,000 บาท) โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นิสิตแบ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 85,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

นิสิตต้องชำระรายการ 1+2+3 รวมเป็นเงิน 39,000 บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ.) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กำหนดให้กู้ได้ไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 26,400 บาท (นิสิตจะต้องเป็นผู้ชำระส่วนต่างของค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท ต่อปี)

 

ประมาณการศึกษาตลอดหลักสูตร (4 ปี) รวมเป็นเงิน 360,000 บาท 

1. ค่าสมัคร 500 บาท

2. ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 3,500 บาท

3.ค่าลงทะเบียนเสริมพื้นฐาน 5,000 บาท

มหาวิทยาลัยได้จัดระบบการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเป็นแบบระบบเหมาจ่าย (ค่าลงทะเบียน) ปีการศึกษาละ 90,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นิสิตแบ่งชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 45,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

นิสิตต้องชำระรายการ 1+2+3 รวมเป็นเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ในวันที่สอบสัมภาษณ์ “กรณีผ่านการคัดเลือก” และนิสิตที่ผ่านคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ กรอ.) และมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้นิสิตติดต่อและดำเนินการต่องานกองทุนของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในสาขาสธรณสุขศาสตร์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กำหนดให้กู้ได้ไม่เกินปีละ 90,000 บาท และค่าครองชีพไม่เกินปีละ 26,400บาท (นิสิตจะไม่ต้องชำระส่วนต่างของค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมเนื่องจาก กยศ. ให้กู้ค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน)

Go to top