ตรวจสอบรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์
 1. นายธีรพงศ์
 2. นายถิรวุฒิ
 3. นางสาวภาวินี
 4. นางสาวปวีณ์ธิดา
 5. นางสาวรัชฎาวัลย์
 6. นายภัทรพงศ์           1429900409579
 7. นางสาวปิยะวรรณ     1409901277919
 8. นางสาวณัฐณิชา
 9. นางสาวจิดาภา         1103704369032
 10. นางสาวณัชชา         1309902816598
 11. นางสาวศศิกานต์
 12. นางสาวธนวรรณ       1219400000886
 13. นางสาวธนพร          1379900148580 
 14. นางสาวณัชชา         1103900100885
 15. นางสาวทิฆัมพร       1104000049051
 16. นางสาวปาณิสรา      1100600433649
 17. นางสาวธัญชนก       1379900154121
 18. นางสาวนันทิชา       1900701203994
 19. นางสาวณัฎฐณิชา    1209301097041
 20. นางสาวพรนภา        1479900492794
 21. นางสาวอามีเดียร์     1949900317017
 22. นายชยุตพงศ์          1659902066804
 23. นางสาวฤณรัก         1104700043846
 24. นายณัฐกิตต์           1860700159369
 25. นางสาวรัสรินทร์      1739901946591
 26. นายกฤษติพัฒน์      1100401043085
 27. นายตะวัน               1102200178309
 28. นางสาวปริญดา       1100401108713
 29. นางสาวณัฐนรี         1169800237841 
 30. นายภัคพล               1129901734034 
 31. นางสาวณัฏฐณิชา    1309902887894
 32. นางสาวพิมพ์ไพลิน 1739901951901
 33. นางสาวนพณัช         1100703318192
 34. นางสาวสุพัตรา         1420400114750
 35. นางสาวนิษฐ์ธิมา
 36. นางสาววนิตาร์       1959900717538
 37. นางสาวรูฮานี         1959900528905
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาเขตวัชรพล
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาเขตกาญจนบุรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาเขตบุรีรัมย์