ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ประจำปีการศึกษา 2562

คณะทันตแพทยศาสตร์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นางสาวภัสราภรณ์  หงส์สาวดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
2 นายชาคริต   ทัศนาวิวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561               โควตา 
3 นางสาวจุฑาทิพย์   หอมเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
4 นางสาวณัฏฐณิชา   จิตรสุทธิทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
5 นางสาวพิมกิตติ   กิจพิทยาฤทธิ์ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
6 นางสาวพรธนนันท์   เกษมประเสริฐการ คณะทันตแพทยศาสตร์    3 พฤศจิกายน 2561  
คณะเภสัชศาสตร์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นายทรรศ์ธร พูลสินธุ์ คณะเภสัชศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
2 นางสาวสุภรักษณ์ โพธิ์ทอง คณะเภสัชศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
3 นางสาวชไมพร ฟูกลิ่น คณะเภสัชศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นางสาวกนิษฐา  จ่ารุ่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
2 นาวสาววรรักษณ์  โพธิ์ทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
3 นางสาวธนวรรณ   ศรีทะนาม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
4 นายปิยะพันธุ์  ชะเอม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
5 นางสาวสุพัตรา  สุวรรณชัยรบ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
6 นางสาวพัณณิตา  เดือนสว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
7 นางสาวรวิสรา  โรจน์นครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
8 นางสาวเกตุมณี  ศรีบุญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
9 นายจิรวัฒน์  ปิ่นแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
10 นางสาวจิรัฎฐิติกาล  กังสดาลไพรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
11 นางสาวอังคณา  ไกยนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นายวรพรรษ  เหลียวพัฒนพงศ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
2 นางสาวกุลภัสสร์  ธูปโพธิ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
3 นางสาววรรณษา  โกสุม คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
4 นางสาวสุพรรณษา  กอกุลซัง คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
5 นางสาวปฏิมา  โขนภูเขียว คณะเทคนิคการแพทย์ 3 พฤศจิกายน 2561  
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นาวสาวกวินธิดา   สุทธิสวัสดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
2 นางสาวอรปรียา  วงค์สวัสดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
3 นางสาวประภัสสร  นามวันนา คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561              โควตา
4 นางสาวภัสสรา  อ่อนศรียัง คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
5 นางสาวสุพัตรา  สิตังนันท์ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตวัชรพล
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
    1 นางสาวศิราภรณ์  หวังโซ๊ะ คณะพยาบาลศาสตร์  3 พฤศจิกายน 2561  
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นางสาว ศศิประภา  ดมประโคน คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
2 นางสาวสุดารัตน์   นาโสม คณะพยาบาลศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นายวัชระ  วันเกิด สาธารณสุขศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
ลำดับ ชื่อ นามสกุล คณะ/หลักสูตร กำหนดสอบสัมภาษณ์ สถานะ
1 นางสาวสุกัญญา  นามเพราะ สาธารณสุขศาสตร์ 3 พฤศจิกายน 2561  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
สายตรง 095 260 7106

MAP

วิทยาเขตวัชรพล

วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาเขตบุรีรัมย์

Map

Wacharaphol Campus

Kanchanaburi Campus

Burirum Campus