ค่าเทอม

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตร/สาขาวิชา ค่าสมัครและค่าขึ้นทะเบียน ค่าลงทะเบียน แบ่งชำระ/ต่อปีการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 139,000 5,400,000 900,000
เภสัชศาสตรบัณฑิต 39,000 1,200,000 200,000
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 39,000 680,000 170,000
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 23,000 900,000 150,000
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 23,000 480,000 120,000
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 9,000 360,000 90,000

MAP

วิทยาเขตวัชรพล

วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาเขตบุรีรัมย์