วิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562

จำนวนที่รับสมัคร ปีการศึกษา 2562


คณะ/หลักสูตร


จำนวนรับ(คน)


จบสาย


ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX)
ผลการศึกษากลุ่มวิชาเฉพาะ (มากกว่าหรือเทียบเท่า)
ไทย สังคม คณิต วิทย์ อังกฤษ
คณะทันตแพทยศาสตร์ 80 วิทย์-คณิต 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16 วิทย์-คณิต 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
คณะเภสัชศาสตร์ 56 วิทย์-คณิต 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 120 วิทย์-คณิต 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ 120 วิทย์-คณิต 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล 120 วิทย์-คณิต 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 60 วิทย์-คณิต 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตวัชรพล 56 วิทย์-คณิต 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 200 ทุกสาย 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ 200 ทุกสาย 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

MAP

วิทยาเขตวัชรพล

วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาเขตบุรีรัมย์