วิธีสมัครสอบคัดเลือก
1.สมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • วิทยาเขตวัชรพล วิทยาเขตกาญจนบุรี ยื่นหลักฐานการสมัครได้ทุกหลักสูตร
 • วิทยาเขตบุรีรัมย์ ยื่นสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • คณะเทคนิคการแพทย์ 
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
2.ยื่นสมัครกับทีมคณาจารย์แนะแนวประจำภูมิภาค
3.สมัครออนไลน์ www.western.ac.th ดาวน์โหลด
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

(สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี)  จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง  หรือ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความ ผิดอันได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ หรือเทียบเท่า (สำหรับผู้สมัคร

เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันลหุโทษ

 • คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษา
 • ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพ  ดังต่อไปนี้

                  ๔.๑  มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้อื่น  รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                  ๔.๒  เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร ต่อการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพเวชกรรม

                  ๔.๓  เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                  ๔.๔  มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                  ๔.๕  มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ

                           ๔.๕.๑  ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว

                           ๔.๕.๒  ระดับมองเห็นในตาข้างดีแย่กว่า ๖/๑๒ หรือ ๒๐/๔๐

                  ๔.๖  มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ

                           ๔.๖.๑  มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ ๕๐๐-๒,๐๐๐ เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า ๔๐ เดซิเบลของหูทั้งสองข้าง

                           ๔.๖.๒  ความสามารถในการแยกแยะคำพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน(Sensorineural Hearing Loss)

                  ๔.๗  โรคหรือความพิการอื่นๆซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ขั้นตอนการรับสมัครและวิธีการสมัครสอบคัดเลือก
หลักฐานประกอบการสมัครสอบคัดเลือก

Contact Info

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
โทรศัพท์ : 02-563-53-252-3
มือถือ : 085-802-8833, 085-820-8833
Line@western_university

MAP

วิทยาเขตวัชรพล

วิทยาเขตกาญจนบุรี

วิทยาเขตบุรีรัมย์