การจดลิขสิทธิ์

การจดลิขสิทธิ์

ประกาศ

+

checklist รายการเอกสาร

+

กราฟเปรียบเทียบการจดลิขสิทธิ์ปี 2559 และ ปี 2560

+

งานวิจัยที่ได้จดลิขสิทธิ์ ปี 2560

งานวิจัยที่ได้จดลิขสิทธิ์ ปี 2559

งานวิจัยที่ได้จดลิขสิทธิ์ ปี 2558

ผลงานการขอจดลิขสิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ผลงานการขอจดลิขสิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

ผลงานที่จดอนุสิทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ผลงานที่จดอนุสิทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559