ติดต่อ

Contact Graduate School


มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์
ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12150

 ระดับปริญญาโท
โทร 090-665-7011-13 หรือ โทร. 088-585-2028
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6125
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6125
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6125
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6123
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ต่อ 6122
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6121
 


ระดับปริญญาเอก
คุณจินตาภา บัวอุไร
โทร.080-089-8617,090-665-7011-13