การจัดการภาครัฐและเอกชน

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

         กระแสวิวัฒนาการของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้ก้าวล้านาหน้าไปอย่างรวดเร็ว ความจาเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อรองรับและก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์และการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชนในสังคมยุคใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
        บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีจากประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถนาความคิดสร้างวิสัยทัศน์และผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้หลากหลาย พัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์และบูรณาการองค์ความรู้สู่การบริหารจัดการยุคใหม่ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนรู้ในอนาคต และเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย

  ปรัชญา
         พัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาด้านการจัดการภาครัฐและเอกชนในระดับสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีภาวะผู้นำ

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
        บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้
  (1) มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา รวมทั้งสามารถนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
  (2) มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัยและประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  (3) สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัย และนาผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนางาน
  (4) สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
  (5) ติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
  (6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
  (7) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
  (8) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
  (9) คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม
  (10) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
  (11) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อื่นรู้จักประยุกต์ใช้ ดุลยพินิจเพื่อการจัดการปัญหาได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

   ชื่อหลักสูตร
          ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
          ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Public and Private Management
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ
          ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
                      ชื่อย่อ : ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Public and Private Management) ชื่อย่อ : Ph.D. (Public and Private Management)
  วิชาเอก/แขนงวิชา เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ
  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
       จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แบ่งตามแผนการศึกษา คือ
  (1) แผน 1 เน้นการทาวิจัย
          แบบ 1.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
          แบบ 1.2 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต
  (2) แผน 2 ศึกษารายวิชาและทาวิจัย
          แบบ 2.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
          แบบ 2.2 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
  5. รูปแบบของหลักสูตร
          5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
          5.2 ประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาเอกทางวิชาการ
          5.3 ภาษาที่ใช้ เป็นหลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
          5.4 การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในการเรียนการสอนได้
          5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน
          5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา เป็นการให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
  6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
          6.1 สถานภาพของหลักสูตร เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ซึ่งกาหนดเปิดดาเนินการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
          6.2 การพิจารณาอนุมัติ/การเห็นชอบหลักสูตร
           - คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
           - สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเวสเทริ์น ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คาดว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน จะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ภายในปี พ.ศ. 2562 (ภายหลังเปิดดาเนินการสอนแล้ว 2 ปี)
  อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
       เมื่อสาเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารองค์กรเกี่ยวกับนโยบายและแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง การบริหารงานพัฒนาการปกครอง การบริหารงานยุติธรรมทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรึกษาการบริหารองค์กร ผู้ประกอบกิจการ นักวิชาการ อาจารย์ประจาสถาบัน และนักวิจัยและสามารถเข้าทางานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กากับ ดูแลและการวางแผน
  สถานที่จัดการเรียนการสอน
     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

  ระบบการจัดการศึกษา
      1.1 ระบบ
        ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วย ระบบการศึกษาสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
  หลักสูตรอาจจัดการศึกษาบางรายวิชา ในลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา โดยมีกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนที่เทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
       1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน หลักสูตรอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในบางรายวิชาโดยมีกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนที่เทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
       1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
       1.4 ระยะเวลาในการศึกษา
           ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษาสาหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท และไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสาหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร
  2. การดาเนินการหลักสูตร
      2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
  การดาเนินการเรียนการสอน เป็นวันและเวลาทาการปกติ (วันอังคาร-วันอาทิตย์)
       2.2 คุณสมบัติและการคัดเลือกนิสิต
             2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  (1) ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยผู้เข้าศึกษาใน
             แบบ 1.1 และแบบ 2.1 จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
             แบบ 1.2 และแบบ 2.2 จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการศึกษาดีมาก หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทางานด้านการการจัดการภาครัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 3 ปีหลังสาเร็จปริญญาโท หรือ 5 ปี หลังสาเร็จปริญญาตรี
  (2) ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือผลสอบโทเฟลตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกาหนด โดย
           2.1 มีผลสอบ TOFEL ไม่ต่ากว่า 450 (สาหรับ Paper based)* หรือ ไม่ต่ากว่า 213 (สาหรับ Computer based) หรือ
           2.2 มีผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 6.0* หรือ
          2.3 มีผลการสอบ WTU English Test ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน
          2.4 สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรีอน(ก.พ.) หรือ
          2.5 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ
          2.6 ในกรณีที่ใช้การสอบ WTU English test คะแนนไม่ถึง 400 คะแนนแต่สูงกว่า 300 คะแนนนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียน ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด และต้องสอบรายวิชานี้ให้ผ่าน
  หมายเหตุ * คะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี หากเกินต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
           (3) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
           (4) สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
         2.2.2 การคัดเลือกนิสิต
  การคัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยพิจารณาจาก
            (1) คุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2.1
            (2) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน หรือ
            (3) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
            (4) พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบ อาทิ ประสบการณ์ในการทางาน ความสามารถที่จะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้สาเร็จ
  3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
       3.1 หลักสูตร
         3.1.1 จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
               หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน กาหนดโครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร โดยแบ่งตามแผนการศึกษา คือ
  (1) แผน 1 เน้นการทาวิจัย
              แบบ 1.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
             แบบ 1.2 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต
  (2) แผน 2 ศึกษารายวิชาและทาวิจัย
             แบบ 2.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
             แบบ 2.2 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
            3.1.2 โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
              (1) แผน 1 เน้นการทาวิจัย
  การศึกษาในแผนนี้ นิสิตต้องจัดทาข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทาดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ไปกับการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดย
              แบบ 1.1 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยอาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็น โดยไม่คิดค่าคะแนน
  หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
  หมวดวิชาบังคับ                                       -   หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ                                      -   หน่วยกิต
  ดุษฎีนิพนธ์                                          48   หน่วยกิต
  รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร               48   หน่วยกิต
  แบบ 1.2 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
  หมวดวิชาบังคับ                                       -   หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ                                      -   หน่วยกิต
  ดุษฎีนิพนธ์                                          72   หน่วยกิต
  รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร               72   หน่วยกิต
  (2) แผน 2 ศึกษารายวิชาและทาวิจัย
  นิสิตต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรโดยมีผลคะแนนไม่ต่ากว่า B และทาข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และจัดทาดุษฎีนิพนธ์ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และมีการเสนอผลงานต่อที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการ ในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์คณะกรรมการสอบ โดย
  แบบ 2.1 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
  หมวดวิชาบังคับ                                       -   หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ                                    15   หน่วยกิต
  ดุษฎีนิพนธ์                                          36   หน่วยกิต
  รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                51   หน่วยกิต
  แบบ 2.2 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
  หมวดวิชาบังคับ                                      18    หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ                                      15   หน่วยกิต
  ดุษฎีนิพนธ์                                            48   หน่วยกิต
  รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                 81   หน่วยกิต


  ผังโครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน