สาขาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ได้รับการดูแลรักษาโดยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 และได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พยาบาลจากสถานบริการสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ รัฐบาลได้มีนโยบายด้านการสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทั่วประเทศ การสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ด้อย่างถูกต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพแต่จากสถานที่การ์ ณ สถานที่ปัจจุบันพบว่าปัญหาการขาดแคลนของบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีสาขาเฉพาะที่จะให้บริการแก่ประชาชนจึงมีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการ ของชุมชนที่เป็นสากลและสังคมอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น นุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมในด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการผลิตมหาบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์มีความพร้อมทั้งด้านอาจารย์ผู้สอนสถานที่อุปกรณ์การสอนและแหล่งฝึกปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นประเทศไทยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในระดับที่สูงขึ้น สูงและเฉพาะสาขาที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ชิงวิชาการและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 • มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและระดับสูงรวมทั้งสามารถนำมาใช้งานได้
 • มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองในสาขาวิชาต่างๆเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนางาน
 • สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติ
 • ติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยเฉพาะในเชิงวิชาการและสามารถสร้างผลงานได้ดีในระดับสากล
 • มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
 • คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยเด็ก
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในขั้นตอนการศึกษาขั้นสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและคาดว่าจะมีการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่สำนักงานกพ. ให้การรับรองหรือ
 • เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานหลังจากที่ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้เข้าศึกษาต่อได้เป็นพิเศษเฉพาะรายและ
 • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถทำงานเป็นผู้บริหารด้านงานสาธารณสุขที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขอาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษานักวิชาการนักวิจัยหรือประกอบอาชีพอิสระ


ชื่อหลักสูตร
ภาษา: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข
ศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขในการบริหารสาธารณสุข

ชื่อปริญญาบัตร
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารงานสาธารณสุข)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ส.ม. (การบริหารงานสาธารณสุข)
ปริญญาโทสาธารณสุข (สาธารณสุขศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) MPH (Public Health Administration)

 

1) แผนงาน 2 หลักสูตรรายวิชาและการทำวิทยานิพนธ์หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก - หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
 
2) แผนผังการศึกษารายสาขาและสารานุกรม
หมวดวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
 


 

 

ผังโครงสร้างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
      ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท
 • อาจารย์บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 090-5528393
 • น.ส.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท) โทร.088-7509482
 • Line ID Offical : @westernonline

หลักสูตรปริญญาโท, ดูรายละเอียดทุกหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น