สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กระแสวิวัฒนาการของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้ก้าวล้านาหน้าไปอย่างรวดเร็ว ความจาเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีคุณธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อรองรับและก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ตลอดจนการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์และการบริหารจัดการในสังคมยุคใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
             บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีจากประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถสร้างวิสัยทัศน์และผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้หลากหลาย พัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ และบูรณาการองค์ความรู้สู่การบริหารยุคใหม่ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนรู้ในอนาคต และเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้เป็นนักวิชาการ และนักบริหารที่มีความเชี่ยวชาญ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศที่กว้างไกล และมีภาวะผู้นา ที่จะนาไปสู่การพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติและบริบทต่างๆ ของสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
(2) เพื่อศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
(3) เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะนาไปสู่การสร้างสังคมการเรียนรู้ และการมีคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
(4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ
โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้
         (4.1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม
        (4.2) มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้
        (4.3) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนาทักษะทางการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัตและมีความสลับซับซ้อนได้ อันนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์
        (4.4) สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นาในทางวิชาการและสามารถแสดงความเห็นเชิงวิพากษ์บนฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
        (4.5) มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึง มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้

 ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Public Administration
2. ชื่อปริญญากละสาขาวิชา ตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ
    ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
    ชื่อย่อ : ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Public Administration)
    ชื่อย่อ : Ph.D. (Public Administration)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
      เป็นผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงด้านการบริหารองค์การ เกี่ยวกับนโยบายและแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง การบริหารงานพัฒนาการปกครอง การบริหารงานยุติธรรม
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แบ่งตามแผนการศึกษา คือ
    แผน 1 เน้นการทาวิจัย
          แบบ 1.1 ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
    แผน 2 ศึกษารายวิชาและทาวิจัย
          แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
5. รูปกบบของหลักสูตร
       5.1 รูปกบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
       5.2 ประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาเอกทางวิชาการ
       5.3 ภาษาที่ใช้ เป็นหลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
       5.4 การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในการเรียนการสอนได้
      5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน
      5.6 การให้ปริญญากก่ผู้สาเร็จการศึกษา เป็นการให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรกละการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
       6.1 สถานภาพของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2555 ซึ่งกาหนดเปิดดาเนินการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
        6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
             - คณะกรรมการวิชาการได้พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560
             - สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยกพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพกละมาตรฐาน
      บัณฑิตวิทยาลัย คาดว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน-ศาสตร์ พ.ศ. 2558 ภายในปี พ.ศ.2561 (หลังเปิดดาเนินการสอนเป็นเวลา 2 ปี)
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
     เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารองค์กรเกี่ยวกับนโยบายและแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง การบริหารงานพัฒนาการปกครอง การบริหารงานยุติธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ปรึกษาการบริหารองค์กร ผู้ประกอบกิจการ นักวิชาการ อาจารย์ประจาสถาบัน และนักวิจัยและสามารถเข้าทางานได้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กากับ ดูแลและการวางแผน
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุร

    ระบบการจัดการศึกษา
      1.1 ระบบ
       ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วย ระบบการศึกษาสาหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
หลักสูตรอาจจัดการศึกษาในบางรายวิชาในภาคฤดูร้อน หรือลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา โดยมีกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนที่เทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
       1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
        หลักสูตรอาจจัดการศึกษาในบางรายวิชาในภาคฤดูร้อน โดยมีกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนที่เทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
        1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
        1.4 ระยะเวลาในการศึกษา
        ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 6 ปีการศึกษา แต่ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร
2. การดำเนินการหลักสูตร
      2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
การดาเนินการเรียนการสอน เป็นวันและเวลาทั้งในและนอกวันเวลาทาการปกติ ในวันอังคาร-วันอาทิตย์
     2.2 คุณสมบัติกละการคัดเลือกนิสิต
         2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
              (1) ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
              (2) ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือผลสอบโทเฟลตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกาหนด
              (3) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
              (4) สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        2.2.2 การคัดเลือกนิสิต
การคัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยพิจารณาจาก
             (1) คุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2.1
             (2) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน หรือ
             (3) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
             (4) พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบ อาทิ ประสบการณ์ในการทางาน ความสามารถที่จะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้สาเร็จ

หลักสูตรกละอาจารย์ผู้สอน
    3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กาหนดโครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วยจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร โดยแบ่งตามแผนการศึกษา คือ
แผน 1 เน้นการทาวิจัย แบบ 1.1 ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แผน 2 ศึกษารายวิชาและทาวิจัย แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างกละองค์ประกอบของหลักสูตร
     แผน 1 เน้นการทาวิจัย
            การศึกษาในแผนนี้ นิสิตต้องจัดทาข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทาดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ไปกับการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดย
             แบบ 1.1 ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ โดยอาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็น โดยไม่คิดค่าคะแนน
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ                                -   หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ                               -   หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์                                  48    หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร       48     หน่วยกิต
      แผน 2 ศึกษารายวิชาและทาวิจัย
             นิสิตต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ากว่า B และ ทาข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และจัดทาดุษฎีนิพนธ์ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และมีการเสนอผลงานต่อที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการ ในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์คณะกรรมการสอบ โดย
      แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ                             -     หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ                          18     หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์                                36     หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร     54      หน่วยกิต

ผังโครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์