คณะการบินและโลจิสติกส์

คณะการบินและโลจิสติกส์

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารกิจการการบิน  มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะความชำนาญ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย  เพื่อออกไปประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน

ความแตกต่างของเรากับที่อื่น

นักศึกษาทุกคนจะได้เดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ณ  Incheon Airport Aviation Academy (IAAA)  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมการบิน ที่จัดตั้งโดยบริษัท Incheon International Airport Corporations

More