*.:。✿*゚ยินดีต้อนรับสู่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น*.:。✿*゚แจ้งข่าวบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องกำหนดการเดินทาง ศึกษา-ดูงานของนิสิตปริญญาโท วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 13-16 กันยายน 2561

ข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย   ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่มาตรฐาน     สภามหา’ลัยเฮ ‘หมออุดม’ ส่งคืน 3 พัน       ก.พ.อ.ผ่อนผันเกณฑ์ขอตำแหน่ง             การศึกษาไทย : สิ่งที่เห็นและเป็นอยู่
          การอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑                 หลักสูตรให้อำนาจอนุมัติได้เอง                   ศ.รศ.ผศ.ไปอีก3ปี
   
              
READ MORE>>                               READ MORE>>                                READ MORE>>                                READ MORE>>                                                                              

                                  ขอเชิญคณาจารย์ของ WTU ลงชื่อและเตรียม                                  ตารางสอบดุษฏีนิพน
                                      บทความเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
                               "การเขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้รับการยอมรับ" 
                        
                                                 READ MORE>>                                                           READ MORE>>                      

 

ออกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

                                             

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

อ่านต่อ >>> อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยไปคุมสอบที่ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ >>>งานประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย

อ่านต่อ >>>  การนำเสนอดุษฎีนิพนธ์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

อ่านต่อ >>> บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกันน้อมรำลึกนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

อ่านต่อ >>> ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อไป>>> โครงการศึกษาดูงานการเยี่ยมชมการบริหารงานภาครัฐและภาครัฐ

อ่านต่อ >>>  โครงการฝึกอบรมอาจารย์และบุคลากรใหม่

อ่านต่อ>>>ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ขับร้องเพลง องค์กษัตรา มหาวชิราลงกรณ์

อ่านต่อ >>> พิธีแห่เทียนเข้าพรรษาของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

อ่านต่อ >>>  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนบทความวิชาการให้ได้รับการยอมรับ" 

อ่านต่อ >>> การประชุมวิชาการครั้งที่ 12 เรื่องการวิจัยและฝึกอบรมด้านสุขภาพไทย

อ่านต่อ >>> DBA Rally ครั้งที่1 

วารสารวิจัย


วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 

Download

วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 
Download

ระบบเครือข่าย

cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo