ดร. ประภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร
สภา
ผู้แทนราษฎรและผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหิดล การสึกหรอในครั้งนี้เป็นความวิริยะอุทัยเป็นที่คาดหวังสำหรับผู้ที่คาดหวังไว้ "บัณฑิต" หมายถึงผู้มีปัญญาสร้างผลประโยชน์ต่อไป. ครอบครัวหน่วยงานที่สังกัดชุมชนและประเทศสืบพันธุ์

รศ. ดร. จริยจินิยะจันทน์
สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูงมหาบัณฑิตและบัณฑิตวิทยาลัยทุกคน ในการนี้การศึกษาระดับประถมศึกษาปีงบประมาณถึงความเป็นมาของความคืบหน้า ะพยายามและเป็นที่ชื่นชมยินดีที่จะนำไปสู่ความสุขความเจริญเติบโตที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัว ในทุกด้านของมหาวิทยาลัยในหน้าที่รับผิดชอบและความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและประเทศชาติด้วยความมั่นใจและประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิท าลัยเวสเทิร์นแห่ง นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตจนประสบผลสำเร็จดังความตั้งใจของมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.จิรพล  จิยะจันทน์
สารจากรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้สำเร็จการศึกษา หวังว่าในการเรียนรู้ การสละเวลามาศึกษาในรั้วของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น นั้น ท่านสามารถนำมาใช้ชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี ในการจบการศึกษาในระดับต่างๆนั้น ทุกท่านได้มีความเพียรพยายาม ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการก้าวเข้าสู่ยุคที่ทันสมัย และสามารถนำไปปรับใช้ในภายภาคหน้าและหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี การสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ตนเอง และครอบครัว หวังเป็นอย่างยิิ่งว่าองค์ความรู้ที่ท่านได้รับจากสถาบัน จะนำพาให้ท่านดำเนินชีวิตได้อย่างมีสติและปัญญา  อันต่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติสืบไป

กิจกรรม บัณฑิตวิทยาลัย

อ่านต่อ >>> โครงการอบรมพัฒนาการเขียนในรูปแบบการเขียนดุษฏีนิพนธ์ที่ถูกต้อง

อ่านต่อ>>>โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และพิธีรดน้ำขอพร
อ่านต่อ >>> โครงการบริการวิชาการ

อ่านต่อไป>  โครงการศึกษาดูงานการเยี่ยมชมการบริหารงานภาครัฐและภาครัฐ

อ่านต่อ >>>กิจกรรมวันซ้อมรับปริญญา

อ่านต่อ >>>กิจกรรมวันไหว้ครู 2561

อ่านต่อ >>>นิสิตปริญญาเอกสอบดุษฎีนิพนธ์

อ่านต่อ >>>โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิสิตปริญญาโท

อ่านต่อ >>>โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรการเขียน มคอ.3และมคอ.5

อ่านต่อ >>>นิสิตปริญญาเอก - ดูงานประเทศสหพันธ์รัฐมาเลเซีย

อ่านต่อ >>>การประชุมคณะบัณฑิตวิทยาลัย ทุกวันพฤหัสบดี

อ่านต่อ >>>โครงการอบรมบริการวิชาการทางการศึกษา