วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

ทำไมต้อง ... เรียนออนไลน์ กับ ม.เวสเทิร์น

ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
เปิดโอกาสกับผู้เรียน
ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในเวลาปกติ
ช่วยให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีเป้าหมาย
สามารถวางแผนการเรียน
กำหนดระยะเวลาการศึกษา
และสำเร็จการศึกษาด้วยตนเอง
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
Western-CyberU
เข้าเรียนผ่านบทเรียนออน์ไลน์

แนะนำการเรียนออนไลน์ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

                 วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาถึงจุดสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนและเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าเรียนโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

สมัครเรียนออนไลน์ ป.ตรี - ป.โท

จำนวนนิสิตที่เรียนออนไลน์
0

CALENDAR

รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท เรียนออนไลน์

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กรกฎาคม 2562

1 สิงหาคม 2562

เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำเดือนสิงหาคม

3 สิงหาคม 2562

NEWS & ACTIVITIES

อ่านต่อ>>> พิธีมอบเอกสารสำเร็จการศึกษา แก่นิสิต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่านต่อ>>> ม.มหิดลเข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
อ่านต่อ>>> ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา
Button
อ่านต่อ>>> ม.พิษณุโลกศึกษาดูงานวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
Button
อ่านต่อ>>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2562
อ่านต่อ>>> ปฐมนิเทศใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
อ่านต่อ>>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2562
อ่านต่อ>>> ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2562

CNE Western University CHANNEL

การทดลองเรียน ระบบ Cyber-U

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับ Token สำหรับการนำไปใช้ในระบบ Demo Study ลงทะเบียน

แนะนำการเข้าเรียนระบบ Cyber-U

แนะนำการ เข้าสู่ระบบเรียน Cyber-U Login เพื่อเข้าระบบ