วิทยาเขตกาญจนบุรี
ยินดีต้อนรับสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 อ่านเพิ่มเติม

ประกาศวันหยุดพักผ่อนประจำปีช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 อ่านเพิ่มเติม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีมติให้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เทียบเท่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย ตามกฎกระทรวงกำหนด อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี อ่านเพิ่มเติม

 


 

# ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการกำหนดกลุ่มของวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) อ่านเพิ่มเติม
# สสปท. เชิญชวนสมัครประกวด "Safety Youth Brand Ambassador 2019" อ่านเพิ่มเติม
# กสร. ชี้แจงกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ อ่านเพิ่มเติม
# จบป.ตรี อาชีวอนามัยฯ เป็นทางเลือกแรก ที่นายจ้างสรรหาเป็นจป.วิชาชีพ
 อ่านเพิ่มเติม
# กสร. เร่งเพิ่ม จป.วิชาชีพ ป้อนตลาดแรงงาน อ่านเพิ่มเติม
# นโยบาย SAFETY THAIAND อ่านเพิ่มเติม 
# ประกาศสภาสาธารณสุขชุมชน อ่านเพิ่มเติม
# ค่าจ้างและสวัสดิการ 2559/ 2560 อ่านเพิ่มเติม
# สสปท นำยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติด้วยกลยุทธ์ที่เรียกว่า SEED อ่านเพิ่มเติม

# OSHE Magazine ฉบับที่ 7 อ่านเพิ่มเติม
# ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 62 อ่านเพิ่มเติม
# ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ อ่านเพิ่มเติม
# สนช.ผ่านร่าง กม.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิ -สวัสดิการ อ่านเพิ่มเติม
# สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561
 อ่านเพิ่มเติม
# คพ.ผุดมาตรการ 3 ขั้น-งัดกฎหมาย นายกฯ-ผู้ว่าฯ สั่งแก้ฝุ่นพิษ 
อ่านเพิ่มเติม

# ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องกำหนดชื่อสาขาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เตยกำหนดไว้แล้ว พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม
# พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับบที่ 48) พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม
# กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม

ข่าวการศึกษา

แหล่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยฯ

Occupational Safety and Health Risk Assessment Standard
อ่านเพิ่มเติม
Occupational Safety and Health Management System
อ่านเพิ่มเติม
Ergonomics Standard on Working with Computerd
อ่านเพิ่มเติม
คู่มือแบบตรวจสอบพร้อมคำอธิบาย (Checklist) มาตรการป้องกันอัคคีภัย
อ่านเพิ่มเติม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์

คลังปัญญาสาธารณสุข ร่วมภาคีเครือข่าย ก้าวไกลสู่สากล