สมัครเรียน

Faculty of Dentistry

กว่าจะเป็นทันตแพทย์ ต้องเรียนรู้อย่างแข็งขันเพื่อเติบโตไปสู่การเป็นบุคคลคุณภาพต่อสังคม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ช่วยสนับสนุนเพื่อให้ทุกคนได้ไปถึงฝั่งฝัน และสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างแท้จริง


ผ่านการรับรองจากทันตแพทยสภา
รายละเอียด

โรงพยาบาลทันตกรรมขนาดใหญ่
โรงพยาบาล

มอบทุนการศึกษาสนับนสนุน กว่า 1.2 ล้านบาท