คณาจารย์

คณาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย

ในแต่ละท่านเต็มไปด้วยความรู้ที่แน่น ซึ่งมาเรียนแล้วจะไม่ผิดหวัง มาเรียนกับเราสิค่ะ

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1

WTU

Western University