สำนักวิชาการ

อ่านต่อ >>>   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ >>>    การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการวิชาการ  รุ่นที่ 2

อ่านต่อ >>>  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 14

อ่านต่อ >>> กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
อ่านต่อ >>>   พิธีมอบเอกสารสำเร็จการศึกษาแก่นิสิต

อ่านต่อ >>>  โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์

อ่านต่อไป >>>  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลักสูตรผ่านระบบเครือข่าย

อ่านต่อ >>>   "แนะแนวการขอตำแหน่งทางวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์" 17 มิถุนายน 2562

อ่านต่อ >>>   ปฐมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์วัชรพล

อ่านต่อ >>>  นำของบริจาคและเงินทำบุญไปมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ

โครงสร้างการบริหาร
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo