สำนักกิจการนิสิต

บริการนิสิต

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ใส่ใจวัฒนธรรม "ประเพณีสงกรานต์"
  สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดกิจกรรมโครงการสืบสาน
  ประเพณีไทย ใส่ใจวัฒนธรรม “ประเพณีสงกรานต์” อ่านต่อ»»»
กิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต บัณฑิตอุดมคติไทย
   สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดกิจกรรมโครงการ
   ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต บัณฑิตในอุดมคติไทย
   อ่านต่อ»»»
กิจกรรมมารยาทงาม ตามแบบไทย
   สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี จัดกิจกรรมโครงการมารยาทงาม
   ตามแบบไทย "ยิ้มง่าย ไหว้สวย" อ่านต่อ»»»
กิจกรรมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
   จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ..... อ่านต่อ»»»
กิจกรรมสัมมนายาเสพติด
   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 
   "เท่าทันกฏหมายยาเสพติด อ่านต่อ »»»»
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561
   สำนักกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
   ประจำปี 2561 อ่านต่อ»»»

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต

กิจกรรมสืบสาน

ประเพณีไทย ใส่ในวัฒนธรรม "ประเพณี..... อ่านต่อ »»»

กิจกรรมฝึกอบรม

คุณธรรมจริยธรรมและพัฒนา..... อ่านต่อ »»»

กิจกรรมมารยาทงาม

ตามแบบไทย "ยิ้มง่าย..... อ่านต่อ »»»

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง..... อ่านต่อ »»»

สัมมนาสถาบันอุดมศึกษา

เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง..... อ่านต่อ »»»

จิตอาสาพัฒนาชุมชน

ประจำปีการศึกาษา 2561 อ่านต่อ »»»

ร่วมสืบสานประเพณี

ลอยกระทง ประจำปี 2561 อ่านต่อ »»»

กิจกรรมราชพฤกษ์รำลึก

พระคุณครู ประจำปีการศึกาษา 2561 อ่านต่อ »»»

กิจกรรมพิธีเทียน

สู่ขวัญน้องใหม่ อ่านต่อ»»»

กิจกรรมสานสัมพันธ์

น้องพี่ผูกไมตรีราชพฤกษ์ อ่านต่อ »»»

กิจกรรมวันมหิดล

 ประจำปี 2561 (กาญจนบุรี) อ่านต่อ »»»

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

ประจำปี 2561 อ่านต่อ »»»

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อ่านต่อ»»»

โครงการแห่เทียนพรรษา

บรรยากาศการรับนิสิตใหม่

 วิทยาเขตกาญจนบุรี ปี 2561 อ่านต่อ »»»