ตอบแบบประเมิน

ตอบแบบประเมิน

11. แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารของคณะวิชา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น