ข้อมูลอบรม/สัมมนา/ดูงาน/

Training / Seminars / Events
ข้อมูลการอบรม/สัมมนา/ดูงาน

19-1-2562 ผศ.มยุรี แก้วจันทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

26-30 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติาร RDU R2R

19-20 ก.ค. 2561 อ.มยุรี เชาวนปรีชา และ อ.ณัฎฐ์ฉวี อ๊อกชู ร่วมประชุม "การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่:รากฐานของชีวิต"

click

27-29 มี.ค. พ.ศ. 2561 อ.นวรัตน์ พระเทพ ศึกษาดูงาน กัวลาลัมเปอร์-ปุตตราจาย่า

click

19-1-2562 ผศ.มยุรี แก้วจันทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

26-30 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติาร RDU R2R

20-22 มิถุนายน 2561- รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล"

click

19-1-2562 ผศ.มยุรี แก้วจันทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

6-8 มิ.ย. 2561 รศ.เรณู อาจสาลี และ อ.สมพร ลอยความสุข อบรม "Sustainable Palliative Care

click