บริหารบุคลากร

สถิติ

ข้อมูลอาจารย์

สรุปข้อมูลอาจารย์ ณ วันที่ 2 มี.ค.61 ปีการศึกษา 2561

click

สรุปข้อมูลอาจารย์ และผลงาน ปีการศึกษา 2558

click

สรุปข้อมูลอาจารย์ และผลงาน ปีการศึกษา 2560

click

ข้อมูลอาจารย์ ปีการศึกษา 2557

click

สรุปข้อมูลอาจารย์และผลงาน ปีการศึกษา 2559

click

ข้อมูลอาจารย์ ปีการศึกษา 2556

click

ทะเบียนพัฒนาบุคลากร ปี 2560

click

ทะเบียนพัฒนาบุคลากร ปี 2557

click

ทะเบียนพัฒนาบุคลากร ปี 2559

click

ทะเบียนพัฒนาบุคลากร ปี 2558

click

สถิติและการวิเคราะห์

สถิติการใช้งบพัฒนาบุคลากร ปี 2557-2559

click

สถิติการใช้งบพัฒนาบุคลากร ของอาจารย์แต่ละท่าน ปี 2557-2559

click

การวิเคราะห์จำนวนอาจารย์ ปี 2555-2560

click