บริการวิชาการ

บริการวิชาการแก่สังคม

12-2-2562 อาจารย์มาลินี ปั้นดี ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

18-11-2561 โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

12-10-2561 กิจกรรมกลุ่ม

27 ก.พ. 2561 บริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน นครปฐม

12-2-2562 บริารวิชาการ ร่วมกับ สถานพยาบาลมูลนิธิสิรินธรในมหาวชิราลงกรณ์ ราชวิทยาลัย (วัดชูจิตร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

18-11-2561 กิจกรรมรำวงเบา เพื่อเสริมทักษะความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อและการทรงตัว

18-11-2561 กิจกรรมรำวงเบา เพื่อเสริมทักษะความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อและการทรงตัว

กิจกรรมบริหารสองเป็น 2 เท่าป้องกันภาวะหลงลืมในผู้สูงอายุ

12-12-2562 บริการวิชาการ ช่วยผ่าตัดต้อเนื้อแก่ผู้ป่วยที่ีอาการรุนแรง และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการเดินทางไปรักษาในจังหวัด

18-11-2561 นิสิตฝึกนำกิจกรรมเสริมทักษะการกล้าแสดงออกและภาวะผู้นำ

12-10-2561 ผลงานของแต่ละกลุ่มของโรงเรียนผู้สูงอายุสระลงเรือ

ผู้สูงอายุต้นแบบแนะนำการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ

Please publish modules in offcanvas position.