หลักสูตรปริญญาเอก
หน้าหลักหลักสูตรสมัครเข้าศึกษาระบบการศึกษาดาวน์โหลดติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบสารสนเทศนิสิต
   

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์

การวัดผลการศึกษา

นิสิตจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดผลประเมินผลการศึกษารายวิชาได้ จะต้องมีเวลาเรียนวิชานั้นอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
ของรายวิชานั้น ในกรณีที่นิสิตมีเวลาเรียนต่ำกว่านี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้รับการวัดประเมินผลการศึกษา
โดยได้รับความเห็นจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นประกอบการพิจารณาเน้นในรายวิชาที่ได้ C+

การวัดผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาใช้ในระบบระดับขั้น ซึ่งมีความหมายและค่าระดับขั้น ดังนี้

สัญลักษณ์แสดงผล 
ความหมาย
ค่าระดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (Excellence)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.5
C
พอใช้ (Fair)
2.0
D+
อ่อน (Poor)
1.5
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Fail)
0

นอกจากระบบระดับขั้นแล้วยังอาจประเมินผลการศึกษารายวิชาได้โดยไม่มีค่าระดับขั้นได้ดังนี้

สัญลักษณ์แสดงผล
       ความหมาย          
I

ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)

S
พอใจ (Satisfactory)
U
ยังไม่พอใจ (Unsatisfactory)
W
ถอนรายวิชา (Withdrawal)
P
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress)

 

 

2013 by Western University
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 0-2563-5252, 085-8208833, 085-8028833