:: โครงการเยียวยานักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน ::
:: ตารางกำหนดการโครงการ เยียวยานิสิต มหาวิทยาลัยอิสาน โดย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (บัณฑิตวิทยาลัย) ::

ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการโครงการเยียวยานิสิตมหาวิทยาลัยอิสาน โดย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (บัณฑิตวิทยาลัย)ได้

วันพบนิสิตครั้งที่ .1


9-10 มีค.56

รายการ
1.คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พบนิสิตให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสารนิพนธ์
2.นิสิตนำเล่มสารนิพนธ์ที่จัดทำแล้วพบอาจารย์ที่ปรึกษา

การตรวจความพร้อมของเล่มที่นำเสนอ
อ.ที่ปรึกษาตรวจเล่มเพื่อดูความสมบูรณ์

วันสอบป้องกัน
30-31 มีค.56 กาญจนบุรี

สอบผ่านป้องกัน
แก้ไขส่ง อ.ที่ปรึกษา วันที่ 5 เมษายน 2556
อ.ที่ปรึกษาแจ้งนิสิต วันที่ 17-19 เมษายน 2556 ลงนามอนุมัติกรณีการแก้ไขสมบูรณ์
นิสิตส่งตรวจรูปเล่ม-เข้าเล่ม วันที่ 22-26 เมษายน 2556

นิสิตทำเรื่องขอจบ ได้ในวันที่มาสอบป้องกัน
เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ
1.รูปสวมชุดครุย( ม.เวสเทิร์น)ถ่าย 4 รูป**มาถ่ายรูปวันมาสอบได้
2.สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
4.สำเนาวุฒิการศึกษา(ปริญญาตรี) 3 ชุด
5.คำร้องขอจบ (กรอกเอกสารได้ตั้งแต่วันสอบป้องกัน)

หมายเหตุ.ในกรณีที่นิสิตมี Transcrip ฉบับสมบูรณ์ของ ม.อีสานแล้วให้นำมาประกอบด้วยวันพบนิสิตครั้งที่ .2


16-17 มีค.56

รายการ
1.คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พบนิสิตให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสารนิพนธ์
2.นิสิตนำเล่มสารนิพนธ์ที่จัดทำแล้วพบอาจารย์ที่ปรึกษา

การตรวจความพร้อมของเล่มที่นำเสนอ
อ.ที่ปรึกษาตรวจเล่มเพื่อดูความสมบูรณ์

วันสอบป้องกัน
27-28 เม.ย..56 กาญจนบุรี

สอบผ่านป้องกัน
แก้ไขส่ง อ.ที่ปรึกษา วันที่3 พฤษภาคม 2556
อ.ที่ปรึกษาแจ้งนิสิต วันที่ 10-17 พฤษภาคม 2556 ลงนามอนุมัติกรณีการแก้ไขสมบูรณ์
นิสิตส่งตรวจรูปเล่ม-เข้าเล่มวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2556

นิสิตทำเรื่องขอจบ ได้ในวันที่มาสอบป้องกัน
เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ
1.รูปสวมชุดครุย( ม.เวสเทิร์น)ถ่าย 4 รูป**มาถ่ายรูปวันมาสอบได้
2.สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
4.สำเนาวุฒิการศึกษา(ปริญญาตรี) 3 ชุด
5.คำร้องขอจบ (กรอกเอกสารได้ตั้งแต่วันสอบป้องกัน)

หมายเหตุ.ในกรณีที่นิสิตมี Transcrip ฉบับสมบูรณ์ของ ม.อีสานแล้วให้นำมาประกอบด้วยวันพบนิสิตครั้งที่.3


23-24 มีค.56

รายการ
1.คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พบนิสิตให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสารนิพนธ์
2.นิสิตนำเล่มสารนิพนธ์ที่จัดทำแล้วพบอาจารย์ที่ปรึกษา

การตรวจความพร้อมของเล่มที่นำเสนอ
อ.ที่ปรึกษาตรวจเล่มเพื่อดูความสมบูรณ์

วันสอบป้องกัน
4-6 พ.ค.56 กาญจนบุรี

สอบผ่านป้องกัน
แก้ไขส่ง อ.ที่ปรึกษา วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
อ.ที่ปรึกษาแจ้งนิสิต วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2556 ลงนามอนุมัติกรณีการแก้ไขสมบูรณ์
นิสิตส่งตรวจรูปเล่ม-เข้าเล่มวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556

นิสิตทำเรื่องขอจบ ได้ในวันที่มาสอบป้องกัน
เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ
1.รูปสวมชุดครุย( ม.เวสเทิร์น)ถ่าย 4 รูป**มาถ่ายรูปวันมาสอบได้
2.สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
4.สำเนาวุฒิการศึกษา(ปริญญาตรี) 3 ชุด
5.คำร้องขอจบ (กรอกเอกสารได้ตั้งแต่วันสอบป้องกัน)

หมายเหตุ.ในกรณีที่นิสิตมี Transcrip ฉบับสมบูรณ์ของ ม.อีสานแล้วให้นำมาประกอบด้วย


 

 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 0-2563-5252
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทร. 035-651000