:: โครงการเยียวยานักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน ::
  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนค่ะ  
       
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอีาน
หลักสูตรปริญญาตรี

 

หลักูตรทางไกล (ไม่ต้องเดินทางไกล)
รัฐประศาสนาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)
บริหารธุรกิจ (การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
นิติศาสตร์

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ศึกษามาแล้วมากกว่า 80 หน่วยกิต (เมษายน 2556)
ศึกษามาแล้ว 71-80 หน่วยกิต (มิถุนายน 2556)
ศึกษามาแล้ว 51-70 หน่วยกิต (ธันวาคม 2556)

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต
2,000
ศึกษามาแล้วมากกว่า 80 หน่วยกิต
30,000
ศึกษามาแล้ว 71-80 หน่วยกิต
40,000
ศึกษามาแล้ว 51-70 หน่วยกิต
50,000

 

 

ค่าเล่าเรียน(เหมาจ่าย)

 

ปริญญาตรี

ค่าสมัคร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษามาแล้ว

หมายเหตุ

 

 

๘๑ นก.ขึ้นไป

๗๑-๘๐นก

๕๐-๗๐ นก.

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 

 

 

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ )

๒,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 

 

 

 

 

กำหนดคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

 

ภาคการศึกษาที่ ๒/๕๕(เมษายน๕๖)

ภาคการศึกษาที่๓/๕๕(มิถุนายน๕๖)

ภาคการศึกษาที่ ๑/๕๖(ธันวาคม๕๖)

 


*** หมายเหตุ *** สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดย Click ที่รายชื่อหลักสูตร

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร
ใบคำร้องทั่วไป
ใบนำฝาก สำหรับนักศึกษาที่ศึกษามาแล้ว 51-70 หน่วยกิต
ใบนำฝาก สำหรับนักศึกษาที่ศึกษามาแล้ว 71-80 หน่วยกิต
ใบนำฝาก สำหรับนักศึกษาที่ศึกษามาแล้วมากกว่า 80 หน่วยกิต

ขั้นตอนการรับสมัคร

๑. ชำระเงินค่าสมัครจำนวน ๒,๐๐๐ บาท ณ จุดรับสมัครของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ณ มหาวิทยาลัยอีสาน
๒. กรอกแบบฟอร์มการสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
   รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๒ ใบ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)

 1. สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า สำหรับผู้โอนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
  และคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสำหรับผู้โอนเข้าศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ/สำนักงานข้าราชการพลเรือน ก.พ. ให้การรับรอง
 2. ใบรายงานผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยอีสาน (ส่งภายหลังได้)
 3. สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน  จำนวน ๑ ฉบับ
 5. สำเนาใบนำฝากเงินค่าสมัคร ๒,๐๐๐ บาท

๓. ส่งเอกสารการสมัครโอนเข้าศึกษาตามข้อ ๒ ไปที่
“โครงการเยียวยานักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน”  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล
เลขที่ ๔ ม.๑๑ ถ.หทัยราษฎร์  ต.ลาดสวาย  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๕๐

หมายเลขติดต่อสอบถาม ๐๘๙ ๒๐๑ ๓๔๔๕ (อ.ดาวรุ่งรตา) , ๐๘๑ ๖๙๒ ๗๘๐๖ (อ.สุกฤตตา)
หลักสูตรปริญญาโท
"เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการเยียวยานักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป"


หลักูตรทางไกล (ไม่ต้องเดินทางไกล)

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
เดือน เมษายน 2556

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต
2,000
ค่าลงทะเบียน
30,000

ปริญญาโท

ค่าสมัคร

ค่าเล่าเรียน
(เหมาจ่าย)

กำหนดคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

 

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาบริหารการศึกษา

๒,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เมษายน ๕๖

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

 

 

 


*** หมายเหตุ *** สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดย Click ที่รายชื่อหลักสูตร

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร
ใบแจ้งยอดการชำระเงิน

 

ดาวน์โหลดกำหนดการต่างๆ
คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
สถานที่พบนักศึกษา
คู่มือการเขียนบทนิพนธ์
ใบคำร้องทั่วไป
ใบ บว.

ขั้นตอนการรับสมัคร

๑. ชำระเงินค่าสมัครจำนวน ๒,๐๐๐ บาท ณ จุดรับสมัครของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ณ มหาวิทยาลัยอีสาน
๒. กรอกแบบฟอร์มการสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
   รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๒ ใบ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)

 1. สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า สำหรับผู้โอนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
  และคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสำหรับผู้โอนเข้าศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ/สำนักงานข้าราชการพลเรือน ก.พ. ให้การรับรอง
 2. ใบรายงานผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยอีสาน (ส่งภายหลังได้)
 3. สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน  จำนวน ๑ ฉบับ
 5. สำเนาใบนำฝากเงินค่าสมัคร ๒,๐๐๐ บาท

๓. ส่งเอกสารการสมัครโอนเข้าศึกษาตามข้อ ๒ ไปที่
“โครงการเยียวยานักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน”  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล
เลขที่ ๔ ม.๑๑ ถ.หทัยราษฎร์  ต.ลาดสวาย  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๕๐

หมายเลขติดต่อสอบถาม ๐๘๙ ๒๐๑ ๓๔๔๕ (อ.ดาวรุ่งรตา) , ๐๘๑ ๖๙๒ ๗๘๐๖ (อ.สุกฤตตา)

 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 0-2563-5252
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทร. 035-651000