รายละเอียดการรับสมัคร

รายละเอียดการรับสมัคร

 • วิธีการสมัคร
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/เอกสาร

  ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
  ใบขึ้นทะเบียนนิสิต
  ใบ Pay In / ใบนำฝากชำระค่าสมัครและขึ้นทะเบียนนิสิตระดับปริญญาเอก จำนวน ๘,๐๐๐ บาท (ชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ของธนาคารทุกธนาคาร ตามที่ระบุในใบ Pay In)

  Download เอกสารการสมัคร

  1. ใบสมัครเข้าศึกษา
  2. ใบขึ้นทะเบียนนิสิต
  3. ใบ Pay in
  4. แบบฟอร์มเสนอโครงการ
  5. แบบฟอร์มอื่นๆ
  6. เอกสารรับรอง

  กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมแนบ หลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
  ใบสมัคร
  หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครและขึ้นทะเบียนนิสิต
  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน ๓ ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๓ ชุด
  สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๓ ชุด
  หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน จำนวน ๒ ฉบับ (ถ้ามี)
  ใบคำร้องขอเทียบโอน กรณีเทียบโอน ...มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเอกสารการสมัครหลังจากรับสมัครแล้ว...

  ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมแนบเอกสารการสมัครเรียนข้างตน้ มาตามที่อยู่ ดังนี้
  อ.กชธมนวรรณ ไตรยุทธ (ศูนย์ประสานงานและรับสมัครนิสิต) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
  เลขที่ ๔ หมู่ ๑๑ ถนนหทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๐๒๑๐
  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๘๐๒๘๘๓๓

 • ค่าสมัคร
 • ค่าสมัคร =2,000.00 บาท
  ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต =6,000.00 บาท
  รวมเป็นเงินที่ต้องชำระ =8,000.00 บาท
 • คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
 • คุณสมบัติผู้สมัคร


  สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

  ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นหรือผลสอบโทเฟลตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกำหนด

  เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตปกติ ไม่มีโรคติดต่อร้ายอแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

  ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา

 • หลักฐานประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
  หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครและขึ้นทะเบียนนิสิต
  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน ๓ ชุด
  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๓ ชุด
  สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๓ ชุด
  หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน จำนวน ๒ ฉบับ (ถ้ามี)
  ใบคำร้องขอเทียบโอน กรณีเทียบโอน ...มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเอกสารการสมัครหลังจากรับสมัครแล้ว...