ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา

คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งอาจารย์
วิธีการคัดเลือกอาจารย์  ดังนี้
 • คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
 • คุณสมบัติทั่วไป
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี  วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  และ
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาโท  วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือปริญญาเอก  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หรือสาขาอุตสาหกรรมความปลอดภัย  หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หรือใกล้เคียง
 • มีประสบการณ์การทำงานในภาคอุตสาหกรรม  หรือเคยปฏิบัติหน้าที่อาจารย์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษา
 • การรับสมัคร
 • วัน1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2558 
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานอธิการบดี ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  วันอังคาร – วันอาทิตย์  เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 • ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร  หรือส่งเอกสารที่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น600   ต.สระลงเรือ  อ.ห้วยกระเจา  จ.กาญจนบุรี   71170  พร้อมหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงรายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้
 • ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว (กรณีสมัครด้วยตนเอง)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งสถานศึกษาออกให้ และสำเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว  จำนวน  1  ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ  ขนาด  1  นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  จำนวน  1  รูป
 • หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว  จำนวน  1 ฉบับ
 • หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ  ใบสำคัญการสมรส  หนังสือรับรองการทำงาน
 •      3.เงื่อนไขในการสมัคร
                 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง  ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร  จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร  จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  และการได้รับการคัดเลือกเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
   
  4. วิธีการคัดเลือก
  1  การสอบสัมภาษณ์   คะแนนเต็ม  120  คะแนน
  2  ทดลองสอบสอน     คะแนนเต็ม  100  คะแนน
     
  5. หลักเกณฑ์การตัดสิน
          ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  และต้อง มีคะแนนการทดลองสอบสอนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  50

  6.การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือก
              การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้จะเรียงลำดับที่จากผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ 
       กรณีที่มีผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้คัดเลือกได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้
       อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนการทดลองสอบสอน
       มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับ
       ที่สูงกว่า
  7. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก
       ผู้คัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
            หากตรวจสอบภายหลังพบว่า  ผู้คัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  สาขาอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจะไม่พิจารณาแต่งตั้งหรือยกเลิกคำสั่ง  แล้วแต่กรณี  และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น