โครงการสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ในหัวข้อ "การเผชิญหน้าภัยคุกคามปัญหายาเสพติด"

ตัวแทนนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ในหัวข้อ "การเผชิญหน้าภัยคุกคามปัญหายาเสพติด" ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี