ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ทุกท่าน.

พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ -๒๕๕๘ ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีประทานปริญญาบัตร ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น.