คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) เฉพาะนิสิตภาคปกติเท่านั้น

*คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) เฉพาะนิสิต
ภาคปกติเท่านั้น


หรือสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.oshthai.org/index.php?option=com_linkcontent&Itemid=56§ionid=25&pid=138.526&task=detail&detail_id=1042&lang=th