แนวทางการประกอบอาชีพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จบแล้วมีงานทำ

แนวทางการประกอบอาชีพคณะสาธารณสุขศาสตร์ จบแล้วจะทำงานอะไร ขอบเขตงานที่สามารถทำได้ - งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
- การวางแผน ควบคุม และจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษ ทางเสียง มลพิษทางน้ำ และขยะมูลฝอยทั้งในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม  - การจัดหาน้ำสะอาดหรือน้ำประปา ให้มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน หรือ โรงงานอุตสาหกรรม  - การสุขาภิบาลอาหาร  - การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และประเมินความเสี่ยงในโครงการต่างๆ  - การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางอากาศ น้ำ อาหาร และขยะมูลฝอย  - การวางแผน ควบคุม และจัดการเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรคระบาด รวมทั้งควบคุมพาหะนำโรคในชุมชน  - การให้ความรู้ หรือคำปรึกษาในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ที่สนใจ และเกี่ยวข้อง   สามารถทำงานในหน่วยงานรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อม  นักอาชีวอนามัย นักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้ประสานงานและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน หรือนักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมโดยสังกัดส่วนงานต่างๆ ดังนี้

 • กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานสาธารณสุขระดับอำเภอและจังหวัด
 • สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
 • ฝ่ายสุขาภิบาล เขตเทศบาลและสุขาภิบาล
 • สำนักการระบายน้ำและ สำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร
 • กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 • อาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆของรัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  สามารถทำงานในหน่วยงานเอกชนและองค์ที่ทำงานโดยไม่แสวงหากำไร ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพอาหาร ผู้ประสานงานและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน หรือโดยสังกัดส่วนงานต่างๆ ดังนี้
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • บริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
 • สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • บริษัทตรวจสอบคุณภาพอาหาร
 • อาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆของภาคเอกชน
และงานเกี่ยวกับสาธารณสุขในแง่การให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคต่างๆ อีกทั้งยังสามารถบรรจุราชการได้ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขหรือนักสุขศึกษาอีกด้วย