ทีฆายุโกโหตุมหาราชินี แด่ละอองทุลีพระบาทแห่งผู้เป็นแม่ของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สัพพะโรคาสัพพะทุกขาสัพพะอุบาททะวาสัพพะอันตรายาสัพพะศรัตรูปาปังวินาศสันติประสิทธิเม ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวส