หลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

 

Bachelor of Public Health Program

2. ชื่อปริญญาบัตร

ภาษาไทย

 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ

 

ส.บ.

ภาษาอังกฤษ 

 

Bachelor of Public Health

ชื่อย่อ 

 

 B.P.H

3. ใช้ระบบการศึกษา

แบบทวิภาค (Semester) ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งกำหนดให้หนึ่งการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและ 1 ภาคฤดูร้อน โดยในแต่ละภาคการศึกษาจะจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต ภาคปฏิบัติ ภาคทดลอง และ/หรือการศึกษาดูงาน 30-45 ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต และมีชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

4. ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร

นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตร

5.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา          

          1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ

          2) เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตใจปกติ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          3) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจำคุก หรืออยู่ในระหว่างคดีอาญา

          4) มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด