หนังสือแนะนำ

1. รายวิชาวัฒนธรรมสุขภาพและการพัฒนา (PH2201) แนะนาหนังสือ วัฒนธรรมสุขภาพกับการเยียวยา: แนวคิดทางสังคมและมานุษยวิทยาการแพทย์ (ฉบับปรุง) โดย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ (บรรณาธิการ) จัดพิมพ์โดย สานักวิจัยสังคมและสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
2. รายวิชาการจัดการบริการปฐมภูมิ (PH2202) แนะนาหนังสือ ประมวลปาฐกถา แนวทางการพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ สามารถดาวน์โหลตาราได้จากhttp://resource.thaihealth.or.th/library/11950
3. รายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (PH2203) แนะนาหนังสือ ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ ฉบับสรุปสาระสาคัญ(THEORY AT A GLANCE: A GUIDE FOR HEALTH PROMOTION) ของ Barbara K. Rimer, Karen Glanz แปลโดย สินศักดิ์ชนม์อุ่นพรมมี, ศรีเสาวลักษณ์ อุ่นพรมมี และกลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพดี (HEALTH PROMOTION STRATEGY) โดย สุภัสสร (ประพิณ)วัฒนกิจ

4. รายวิชาการควบคุมและป้องกันโรค (PH3204) สามารถดาวน์โหลเนื้อหา slide หลักการควบคุมและป้องกันโรค ได้ตาม file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/Downloads/femt_2012_02_13chanulthong_0830.pdf หรือหนังสือการควบคุมโรคติดต่อ (Communicable Diseases Control) จาก  http://e-book.ram.edu/ebook/inside/html/dlbook.asp?code=HE340

5. รายวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (PH3205) แนะนาหนังสือ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข: การวิเคราะห์และประเมินผลบริการสาธารณสุข ของสมคิด แก้วสนธิ และภิรมย์ กมลรัตนกุล โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ของสมชาย สุขสิริเสรีกุล โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. รายวิชาอนามัยครอบครัว (PH3206) สามารถดาวน์โหลดตาราได้จาก link http://e-book.ram.edu/ebook/inside/html/dlbook.asp?code=HE458

7. รายวิชาสุขภาพจิตชุมชน (PH3207) สามารถดาวน์โหลตาราเรื่องสุขภาพจิตชุมชนรายงานระดับประเทศ ปี 2551 ได้จาก link http://www.dmh.go.th/download/Ebooks/CommuMH2551/rptCommunity2551th.pdf

8. ทันตสาธารณสุขชุมชน (PH3208) สามารถดาวน์โหลตาราเรื่อง แนวทางในการดาเนินงานทันตสาธารณสุขสาหรับทันตบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลและศูนย์สุขภาพชุมชน ได้จาก link file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/My%20Documents/Downloads/Download_Ooperating%20dental%20health%20trend%20%E0%B8%A3%E0%B8%9E.%E0%B8%AA%E0%B8%95.pdf

9. รายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข (PH3209) สามารถดาวน์โหลดตาราเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลได้จาก link

http://www.noasbestos.org/hcp/images/mydata/freedoc/book/Book_Law/Hospital.pdf และการคุ้มครองผู้บริโภคของสุริยะ เจียมประชานรากร ส่งเสริมวิชาการ

10. รายวิชากฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ (PH3210) แนะนาตารากฎหมายสาธารณสุข ของ ธวัชชัย สัตยสมบูรณ์:บรรณาธิการ ศูนย์หนังสือจุฬา

11. รายวิชาการวางแผนและประเมินผลโครงการ แนะนาตาราเทคนิคการวางแผนและประเมินผลโครงการของ ศ.ดร. สิน พันธุ์พินิจสานักพิมพ์ วิทยพัฒน์

12. รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์สาธารณสุข สามารถดาวน์โหลดตาราเรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสุขภาพได้จาก link http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/upload/53708-1-D.pdf