ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรเพื่อแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน จึงได้จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมขึ้น  โดยเริ่มเปิดดำเนินการการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552จำนวนหน่วยกิต 129 หน่วยกิต โดยกำหนดให้รับนิสิตเข้าศึกษาปีการศึกษาละ 80 คน

ในปีการศึกษา 2554 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มีจำนวนหน่วยกิต เท่ากับ 139   หน่วยกิต โดยกำหนดให้รับนิสิตเข้าศึกษาปีการศึกษาละ 100 คน