แนะนำคณบดี

อาจารย์ดิษสุวรรณ สามพี่น้อง

รักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์