ประวัติคณบดี

 

อาจารย์ดิษสุวรรณ สามพี่น้อง

 รักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์