สารจากคณบดี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการด้านสาธารณสุขในระบบสุขภาพของประเทศ และมุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาสุขภาพแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  เปิดทำการสอนแก่นิสิตใน 3 สาขาวิชาเอก ได้แก่ 
1)สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
2) สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3) สาขาการจัดการสาธารณภัย
โดยมุ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณทั้งในด้านการเรียนและการดำเนินชีวิต ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตได้ออกไปประกอบวิชาชีพและดำเนินชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุขตามศักยภาพของตน 
นิสิตที่จบการศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ทั้ง 3 สาขาวิชาสามารถออกไปปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการหรือผู้บริหารสาธารณสุขหรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่จะได้โอกาสต้อนรับนิสิตจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ และมีความเชื่อมั่นว่าระบบการให้การดูแลและให้คำปรึกษาแก่นิสิตทั้งในด้านการใช้ชีวิตเป็นนิสิต  ชีวิตส่วนตัว การเรียน และอื่นๆ แก่นิสิต โดยคณาจารย์ที่มีความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ จะช่วยให้นิสิตมีความสุขในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและประสบความสำเร็จในการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ด้วยความภาคภูมิใจ

 

อาจารย์ดิษสุวรรณ  สามพี่น้อง     
รักษาการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์